درباره ما

تطبیق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از ارکان فعالیت صرافی آرمانی می باشد. ما بر این باوریم که پیروی از این قوانین و چارچوب ها برای سلامت اقتصادی جامعه ، اعتبار بین المللی کشور و ایجاد بستری برای رشد اقتصادی امری ضروری است. بدین منظور از سال 1398 کمیته مبارزه با پولشویی در این صرافی تشکیل گردید و کلیه ی فعالیت های این مجموعه تحت نظارت این کمیته انجام می گردد. ملزومات این شامل موارد زیر می باشد.

احراز هویت مشتریان

ذخیره اطلاعات کلیه ی معاملات

ارسال  و ارائه گزارشات مالی به نهاد های نظارتی در چارچوب دستورالعمل ها

آموزش مستمر نیرو ها

پایش مستمر تراکنش ها

مطابقت با لیست های افراد شاخص ارائه شده توسط نهاد های داخلی و بین المللی